STATUT DRUŠTVA FILATELISTA I NUMIZMATIČARA ŠIBENIK

Na temelju članaka 13. i 15. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/ 2014) i članka 28. Statuta DFN Šibenik od 18. prosinca 1997. godine redovita Skupština DFN Šibenik na sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine usvojila je

 

STATUT

DRUŠTVA FILATELISTA I NUMIZMATIČARA ŠIBENIK

 

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se sljedeće odredbe: naziv, sjedište i zastupanje; izgledu pečata, ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanje javnosti rada Društva; o uvjetima učlanjivanja i prestanku članstva, o pravima obvezama i odgovornostima članova, načinu vođenja popisa članova, tijelima Društva, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru i opozivu, ovlastima, načinu sazivanja sjednica i odlučivanju na njima, trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora, prestanku postojanja Društva, rješavanju sporova i stegovnoj odgovornosti, priznanjima Društva, imovini, te načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, prestanku rada, postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Društva, te druga pitanja važna za rad i djelovanje Društva.

Članak 2.

Naziv udruge je: Društvo filatelista i numizmatičara Šibenik

Skraćeni naziv udruge je: DFN Šibenik

Sjedište udruge je: Ulica kralja Tomislava b.b., 22000 Šibenik

DFN Šibenik zastupa predsjednik.

Na prava i obveze osobe ovlaštene za zastupanje primjenjuju se odredbe članka 19. Zakona o udrugama.

 

Članak 3.

DFN Šibenik je registrirano pri Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji. DFN Šibenik je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

DFN Šibenik ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm. Pečat je obrubljen zatvorenom kružnicom unutar kojeg je ispisan naziv Društva. U sredini pečata je stilizirani crtež tvrđave svetog Mihovila.

Znak društva je stilizirani crtež svetog Mihovila unutar pravokutnog okvira u obliku poštanske marke. Znak se otiskuje na memorandumima ili drugim tiskovinama uz dodavanje punog naziva Društva.

 1. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI i DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 5.

Ciljevi Društva su:

Promicanje hrvatske filatelije i poštanske povijesti Šibensko-kninske županije.

Proučavanje filatelističkih objekata poštanske povijesti od interesa za šibensko područje.

Proučavanje numizmatičkih objekata od interesa za Šibensko-kninsku županiju.

Stalno promicanje filatelije i numizmatike među građanima a posebno kod mladeži.

Jačanje međusobne suradnje među filatelistima i numizmatičarima u zemlji i inozemstvu

Članak 6.

Djelatnosti DFN Šibenik su:

Predstavljanje Društva i članova u zemlji i inozemstvu.

Aktivno djelovanje na promicanju Grada i Županije pri izdavanju poštanskih vrijednosnica i novca u optjecaju.

Organiziranje i provođenje raznih oblika promicanja filatelije i numizmatike putem izložbi, javnog predavanja, izdavanja različitih publikacija, ishođenje prigodnih poštanskih žigova i ilustriranih omotnica/ dopisnica, predlaganje prigodnih poštanskih maraka i prigodnog kovanog novca.

Jačanje suradnje sa srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu, razvijanje programa međunarodne suradnje i uključivanje u rad srodnih udruga i institucija.

Ciljane skupine su akademska zajednica, djeca, učenici, građani, lokalna i regionalna samouprava, predstavnici medija, odgojno- obrazovne ustanove, poslovne organizacije i ostali.

Područje djelovanja sukladno ciljevima je hobistička djelatnost.

Članak 7.

Pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom udruga obavlja gospodarske djelatnosti sukladno posebnim propisima kojima se utvrđuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti.

Društvo obavlja slijedeće gospodarske djelatnosti:

 • Daje u najam prostor u vlasništvu DFN Šibenik ( Ulica kralja Tomislava b.b. )

 

Članak 8.

Rad Društva je javan. Javnost rada ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom:

Pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način

Javnim priopćavanjem

Putem interneta i web stranice.

 

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članstvo u Društvu može biti redovito i počasno.

Članom Društva može postati svaka pravna i fizička osoba.

Članak 10.

Redovitim članom Društva postaje se odlukom Predsjednika.

Članak 11.

Godišnji iznos članarine određuje Predsjednik.

Članak 12.

Prava i obveze članova su:

 • Plaćanje članarine ( samo za redovite članove )
 • Sudjelovanje u aktivnostima Društva
 • Sudjelovanje u upravljanju poslovima Društva
 • Čuvanje i podizanje ugleda Društva
 • Čuvanje imovine Društva i savjesno obavljanje preuzetih obveza
 • Birati i biti biran u tijela upravljanja.

Članak 13.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • Dragovoljnim istupom
 • Neplaćanjem članarine ( samo za redovite članove )
 • Isključenjem

Redoviti član se briše iz Registra članova ukoliko do kraja kalendarske godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju donosi Predsjednik. Isključeni član se pismenim putem. Isključeni član ima pravo žalbe u roku od petnaest dana. Žalba se podnosi pismenim putem Društvu. Skupština rješava žalbu unutar petnaest dana od podnošenja. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 14.

Za Počasno članstvo Društvo može izabrati osobu ( fizičku i pravnu ) koja je svojim radom doprinijela razvoju i ostvarivanju ciljeva Društva.

Članak 15.

Društvo se može udružiti u nacionalni krovni savez i u međunarodne srodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Skupština donosi odluku o razdruživanju iz nacionalnog krovnog saveza ( Hrvatski filatelistički savez ) i međunarodnih udruga ukoliko procijeni da time štiti interese Društva.

 1. TIJELA DRUŠTVA

Članak 16.

Tijela društva su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Tajnik
 • Blagajnik

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom. Skupštinu sačinjavaju svi redoviti članovi Društva.

 

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna ili izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u godini, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Društva temeljem članka 18. Statuta.

O odluci o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja.

Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kad to zatraži najmanje 1/3 članstva Društva, a može je sazvati i na vlastitu inicijativu.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj. Odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, mjesto i dan održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata, , izbornu sjednicu Skupštine može sazvati dosadašnji Predsjednik ili dosadašnji Tajnik.

Članak 19.

Skupštini predsjedava Predsjednik Društva. U izočnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuba u arhivi Društva.

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je joj je nazočna natpolovična većina članova Skupštine, a odluka se donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Skupština svoje odluke donosi javnim glasovanjem. Iznimno, Skupština odluke može donositi i tajnim glasovanjem ukoliko tako odluči većina nazočnih članova.

 

Članak 21.

Skupština Društva:

 • utvrđuje politiku razvitka Društva,
 • donosi i mijenja Statut Društva,
 • donosi plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće.
 • donosi odluke o udruživanju i razdruživanju iz saveza udruga ili međunarodnih udruga,
 • donosi druge akte i odluke vezane uz rad Društva,
 • bira i razrješuje Predsjednika i Tajnika
 • bira i razrješuje počasne članove Društva,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Društva,
 • daje smjernice za rad Društva,
 • odlučuje o prestanku rada Društva,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarske djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine,
 • donosi odluke o statusnim promjenama

PREDSJEDNIK

Članak 22.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Društva. Predsjednika Društva bira Skupština Društva na mandat od četiri godine, a broj mandata nije ograničen.

Članak 23.

Predsjednik:

 • zastupa i predstavlja Društvo,
 • saziva Skupštinu Društva,
 • rukovodi radom Skupštine Društva,
 • utvrđuje prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
 • nadzire provedbu usvojenog programa rada i odluka Skupštine Društva,
 • upravlja imovinom Društva,
 • podnosi izvješće o radu Skupštini,
 • imenuje povjerenstva i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Društva,
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Društva,
 • donosi odluke o isključenju člana iz Društva,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Društva,
 • određuje iznos članarine

 

Članak 24.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Društva.

Predsjednik podnosi Skupštini izvješće o svom radu.

U slučaju izočnosti ili spriječenosti , Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Tajnik. Mandat Tajnika traje četiri godine a broj mandata nije ograničen.

 

TAJNIK

Članak 25.

Tajnika Društva bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Društvu, a broj mandata nije ograničen.

Tajnik Društva vodi registar članova.

Članak 26.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Društvo Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalna ili povremena povjerenstva ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju povjerenstva ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koju se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

V.

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 27.

Imovinu Društva čine:

 • novčana sredstva,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

Članak 28.

Društvo stječe imovinu:

 • od članarine
 • od dobrovoljnih priloga i darova
 • od dotacije iz proračuna
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim statutom a u skladu sa zakonom.

Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Ako Društvo u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Društva utvrđeni ovim Statutom.

Članak 29.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju predsjednik Društva podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI.

PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 30.

Društvo prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Društva preostala imovina će se predati Muzeju Grada Šibenika, a nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka te vraćanja ostatka sredstava donacije.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Društva natpolovičnom većinom glasova.

Postupak likvidacije vodi Likvidator Društva. Likvidatora Društva bira i opoziva skupština.

VII.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 31.

Sporovi i sukobi interesa unutar Društva rješavaju se osnivanjem Časnog suda.

Časni sud broji tri člana.

Časni sud prema potrebi osniva Skupština Društva.

Časni sud donosi odlučuje samostalno natpolovičnom većinom glasova.

VIII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNEODREDBE

Članak 32.

Statut Društva donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova .

Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

Članak 33.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.

Tumačenje drugih akata Društva daje Predsjednik Društva.

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donesen na Skupštini Društva 18. prosinca 1997. godine.

Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Šibeniku, 24. rujna. 2015. godine

Predsjednik DFN Šibenik

Petar Čičin-Šain

Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close